FR
EN
RSS
Album »
masthead
Buy / Achat Play-Asia.comFinal Fantasy VII Original Sound TrackOne-Winged Angel :
Chorus :
Soprano : Matsue Fukushi and Minae Fujisaki
Alto : Kazuko Nakano and Saki Ono
Tenor : Toru Tabei and Daisuke Hara
Bass : Toshizumi Sakai and Masashi Hamauzu

Staff :
Produced by Nobuo Uemtasu
Sound programmer : Minoru Akao
Sound engineer : Eiji Nakamura
M.A. and recording engineer : Kenzi Nagashima
Sound effects : Yoshitaka Hirota, Yuichiro Mori, Mitsuhiro Iwadate and Yoshikunu Nakamura
Mastering engineer : Masaaki Kato (Sunrise Studio)
Art direction : Tadashi Shimada (Banana Studio)
Design : Tadashi Shimada and Norie Kadokura (Banana Studio)

- Top of page


Website and contents (2004-2016) All rights reserved.